Legal consultancy

DORADZTWO PRAWNE

Nasze podstawowe specjalizacje to: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, projekty infrastrukturalne, prawo umów, prawo spółek, prawo obrotu nieruchomościami oraz wprowadzanie inwestorów zagranicznych na rynek polski.

Prawnik Gdynia - doradztwo

Oferujemy szerokie spektrum usług doradztwa prawnego. W ramach naszej działalności doradzamy zarówno osobom fizycznym, szukającym indywidualnej porady w jednostkowym przypadku, jak również prowadzimy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej i samorządowej. Na życzenie klienta wymienione niżej czynności doradztwa prawnego prowadzimy w języku angielskim. Specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa:

 

Prawo budowlane i proces inwestycyjny:

a. Sporządzanie i opiniowanie umów: umowa o roboty budowlane, umowa o prace projektowe, umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowy dostawy i montażu materiałów i urządzeń budowlanych, umowa o generalne wykonawstwo, umowy podwykonawcze;
b. doradztwo i reprezentacja w czynnościach przed organami administracji publicznej w zakresie uzyskiwania pozwoleń i decyzji koniecznych w procesie inwestycyjnym;
c. doradztwo i reprezentacja w sporach sądowych związanych z nienależytym wykonaniem robót budowlanych oraz związanych z rozliczaniem robót budowlanych;
d. doradztwo na rzecz inżynierów kontraktu (warunki kontraktowe FIDIC) i inwestorów zastępczych;
e. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

 

Prawo zamówień publicznych:

W celu uzyskania bliższych informacji na temat naszej oferty doradczej z zakresu prawa zamówień publicznych zapraszamy do zakładki "Zamówienia Publiczne".

 

Prawo handlowe:

a. sporządzanie i opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym;
b. doradztwo i pośrednictwo w zakresie zakładania spółek i prowadzenia spraw korporacyjnych spółek prawa handlowego (m.in. organizowanie walnego zgromadzenia wspólników, sporządzanie uchwał zgromadzenia wspólników i zarządu, dokonywanie zmian w umowie spółki oraz składanie wniosków do KRS);
c. bieżąca obsługa prawna spółek i innych podmiotów gospodarczych.

 

Prawo rzeczowe i nieruchomości:

a. audyty stanu prawnego nieruchomości (badanie due diligence);
b. doradztwo na rzecz podmiotów z branży deweloperskiej co do nabywania i zarządzania bankiem nieruchomości oraz realizacji inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego;
c. doradztwo i reprezentacja w zakresie transakcji obrotu nieruchomościami;
d. opracowywanie projektów umów z zakresu obrotu nierchomościami;
e. doradztwo i reprezentacja w sporach z zakresu prawa rzeczowego.

 

Prawo cywilne:

a. opiniowanie i sporządzanie umów cywilnych;
b. reprezentacja przed sądami w postępowaniu procesowym przed sądami cywilnymi oraz komornikami w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym;
c. reprezentacja przed sądami cywilnymi w postępowaniu nieprocesowym (postępowanie spadkowe, postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości, postępowanie wieczystoksięgowe i inne).

 

Konsulting podatkowy:

a. doradztwo na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych z zakresu podatku VAT;
b. doradztwo i reprezentacja spółek zagranicznych nie posiadających siedziby w RP przed polskimi organami podatkowymi;
c. reprezentacja spółek zagranicznych w zakresie postępowań o zwrot podatku VAT i rejestracji w ewidencji podatkowej na potrzeby rozliczeń podatku VAT.

 

Inwestycje zagraniczne:

a. kompleksowe doradztwo prawne i usługi językowe na rzecz inwestorów zagranicznych rozpoczynających działalność gospodarczą na terytorium RP;
b. przygotowanie dokumentów statutowych, umów i aktów korporacyjnych niezbędnych do rejestracji spółek prawa handlowego (spółka z z o.o., spółka akcyjna i inne) oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych;
c. reprezentacja w postępowaniu przed sądem rejestrowym;
d. sprawowanie bieżącego nadzoru prawnego nad działalnością spółek zależnych należących do zagranicznych grup kapitałowych;
e. audyty prawne co do prawidłowości działania organów zarzadzających spółki;
f. uczestnictwo z głosem doradczym w pracach zarządów spółek, zasiadanie w radach nadzorczych.
g. usługi sekretariatu korporacyjnego.

 

Prawo pracy:

a. sporządzenie regulaminów pracy i wynagradzania;
b. doradztwo i reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej w zakresie sporów pracowniczych;
c. doradztwo w zakresie delegowania pracowników za granicę lub zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski.

 

Windykacja wierzytelności:

a. bieżący nadzór i monitoring procesu windykacji należności świadczone dla firm o profilu handlowym;
b. prowadzenie postępowań windykacyjnych - na etapie przedsądowym i sądowym;
c. reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych związanych z windykacją należnosci;
d. doradztwo i reprezentacja w procesie polubownego rozstrzygnięcia sporu z dłużnikiem,
e. bieżący monitoring wywiązywania się dłużników z warunków ugody.
f. reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.Główna   |   O firmie   |   Doradztwo prawne   |   Tłumaczenia prawnicze   |   Zamówienia publiczne   |   Szkolenia   |   Kontakt   |   Pozostałe

Zapłać online

................................................................

IURIDICO 2009 - wszelkie prawa zastrzeżone

Virtual Services - tworzenie stron www