EN

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Doradztwo i reprezentacja prawna dla zamawiających i wykonawców.

Zamówienia publiczne

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych. W zakresie swojej działalności świadczymy usługi zarówno na rzecz wykonawców, składających swoje oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradzamy zamawiającym w sprawnej organizacji przetargów.

 

Zamawiającym zapewniamy wsparcie w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania, przygotowania dokumentów wewnętrznych zamawiającego (m.in. regulamin prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, regulamin powoływania i pracy komisji przetargowej), opracowania wzoru specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu i wzoru umowy, jak też ocenę zgodności dokumentów przygotowanych przez zamawiającego z przepisami Prawa zamówień publicznych, konsultacje przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniu, asystę prawną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, konsultacje merytoryczne w procesie oceny ofert, ocenę zasadności protestów i odwołań wnoszonych przez wykonawców, przygotowanie projektów rozstrzygnięć co do wnoszonych protestów oraz reprezentację prawną w sporach przed KIO i sądami okręgowymi.

 

Wykonawcom proponujemy konsultacje merytoryczne w procesie przygotowania oferty, opiniowanie siwz i wzoru umowy pod kątem zgodności z Prawem zamówień publicznych, przygotowanie protestów do zamawiającego, odwołań do KIO i skarg do sądu okręgowego oraz reprezentację prawną przed zamawiającym, Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, przygotowywanie projektów pism w zakresie korespondencji prowadzonej przez wykonawców z zamawiającym na etapie badania i oceny ofert (m.in. udzielanie wyjaśnień do oferty na wniosek zamawiającego), ocenę ofert konkurencyjnych i wskazywanie błędów w nich zawartych.

 

Usługi świadczone na rzecz wykonawców:

a. Opiniowanie treści siwz w szczególności w zakresie warunków udziału w postępowaniu i wzorca umowy;
b. Konsultacje merytoryczne w trakcie sporządzania oferty;
c. Przygotowywanie projektów zapytań do zamawiającego w zakresie udzielania wyjaśnień do siwz, przygotowywanie projektów środków ochrony prawnej dotyczących treści siwz;
d. Przygotowywanie projektów pism w zakresie korespondencji prowadzonej przez wykonawców z zamawiającym na etapie badania i oceny ofert (m.in. udzielanie wyjaśnień do oferty na wniosek zamawiającego);
e. Ocena ofert konkurencyjnych i wskazywanie błędów w nich zawartych;
f. Przygotowywanie środków ochrony prawnej zmierzających do zapewnienia wyboru oferty Zleceniodawcy jako oferty najkorzystniejszej (protest, odwołanie do KIO, skarga do sądu okręgowego);
g. Reprezentacja w postępowaniach protestacyjnych, odwoławczych i skargowych;
h. Sporządzenie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o przeprowadzenie kontroli doraźnej u zamwiającego;
i. Przeprowadzenie audytu procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie wyknawcy w zakresie uczestnictwa w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych oraz zaproponowanie i uczestniczenie we wdrażaniu niezbędnych działań korygujących i naprawczych;
j. Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń dla personelu zajmującego się sporządzeniem ofert w zamówieniach publicznych;
k. Bieżące informowanie o zmianach w prawie zamówień publicznych oraz aktualnej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej;
l. W razie indywidualnego zapotrzebowania klienta wszystkie wymienione wyżej czynności mogą być wykonywane w języku angielskim.

 

Usługi świadczone na rzecz Zamawiających:

a. Sporządzenie projektów siwz wraz z załącznikami;
b. Doradztwo w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
c. Korespondencja z wykonawcami, nadzór prawny i formułowanie uzasadnień do decyzji Zamawiającego;
d. Reprezentowanie zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi w sprawach wywołanych odwołaniami i skargami wykonawców;
e. Doradztwo przy innych czynnościach zamawiającego zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty.Główna   |   O firmie   |   Doradztwo prawne   |   Tłumaczenia prawnicze   |   Zamówienia publiczne   |   Szkolenia   |   Kontakt   |   Pozostałe

Zapłać online

................................................................

IURIDICO 2009 - wszelkie prawa zastrzeżone

Virtual Services - tworzenie stron www